Финансије

Извештај о буџету

Извештај о буџету представља поређење стварних резултата пословања са унапред утврђеним буџетом. Овај извештај се издаје свима који су одговорни за ставку у билансу успеха, што обично значи руководиоце одељења. Извештај о буџету користи се да би се утврдило који нивои расхода су превисоки, тако да се могу предузети радње на смањењу нивоа расхода на износ предвиђен буџетом. Овај извештај је један од најчешће коришћених алата за одржавање контроле над финансијским резултатима предузећа.

Измењени биланс успеха може се користити као буџетски извештај. У овом формату укључена је додатна колона која наводи буџетирани износ за сваку ставку, док трећа колона израчунава одступање између стварних и планираних резултата.