Финансије

Обрачун пореза на доходак

Основно рачуноводство пореза на добит је да се признају пореске обавезе за процењени порез на добит који се плаћа и утврди порески расход за текући период. Пре него што се дубље позабавимо темом пореза на добит, морамо разјаснити неколико концепата који су од суштинског значаја за разумевање повезаног рачуноводства пореза на доходак. Концепти су:

 • Привремене разлике. Предузеће може евидентирати средство или обавезу по једној вредности за потребе финансијског извештавања, док истовремено одржава засебну евиденцију различите вредности за пореске сврхе. Разлику узрокују политике пореског признавања пореских власти, које могу захтевати одлагање или убрзање одређених ставки у сврху пореског извештавања. Ове разлике су привремене, јер ће се имовина на крају повратити, а обавезе измирити, а тада ће разлике бити укинуте. Разлика која резултира опорезивим износом у каснијем периоду назива се опорезивом привременом разликом, док се разлика која резултира одбитним износом у каснијем периоду назива одбитном привременом разликом. Примери привремених разлика су:

  • Приходи или добици који се опорезују пре или након признавања у финансијским извештајима. На пример, исправка вредности за сумњиве рачуне не мора се одмах одбити од пореза, већ се мора одложити док се одређена потраживања не прогласе лошим дуговањима.

  • Трошкови или губици који се одбијају од пореза пре или након признавања у финансијским извештајима. На пример, нека основна средства могу се одбити одједном, али се могу признати само кроз дуготрајну амортизацију у финансијским извештајима.

  • Имовина чија се пореска основица умањује за пореске олакшице на инвестиције.

 • Царрибацкс и преносити унапред. Предузеће може открити да има више пореских одбитка или пореских олакшица (из оперативног губитка) него што може да искористи у пореској пријави за текућу годину. Ако је то случај, има могућност надокнађивања ових износа у односу на опорезиви приход или пореске обавезе (односно) пореске пријаве у ранијим периодима или у будућим периодима. Враћање ових износа у пореске пријаве из претходних периода увек је вредније, јер компанија може одједном да поднесе захтев за повраћај пореза. Дакле, ови вишкови порезних одбитака или пореских олакшица се прво преносе, а сви преостали износи су резервисани за употребу у будућим периодима. Преноси даље истекну, ако се не користе у одређеном броју година. Компанија треба да призна потраживање за износ пореза плаћених у претходним годинама који се враћају због враћања. Одложена пореска имовина може се реализовати за пренос, али могуће уз надокнаду вредности процене вредности која се заснива на вероватноћи да неки део преноса неће бити реализован.

 • Одложене пореске обавезе и средства. Када постоје привремене разлике, резултат могу бити одложена пореска средства и одложене пореске обавезе, које представљају промену пореза који се плаћа или враћа у будућим периодима.

Сви ови фактори могу резултирати сложеним прорачунима како би се дошло до одговарајућих информација о порезу на добит које се признају и извештавају у финансијским извештајима.

Основно рачуноводство пореза на доходак

Упркос сложености својственој порезу на добит, основно рачуноводство у овој области произилази из потребе да се признају две ставке, а то су:

 • Текуће године. Признавање пореске обавезе или пореског средства на основу процењеног износа пореза на доходак који се плаћа или враћа за текућу годину.

 • Будуће године. Признавање одложене пореске обавезе или пореског средства на основу процењених ефеката у будућим годинама преносивих и привремених разлика.

На основу претходних тачака, опште рачуноводство пореза на добит је: