Финансије

Ванредни трошак

Неоперативни трошак је трошак који има организација који се не односи на њену главну активност. Ови трошкови се обично исказују у билансу успеха након резултата континуираног пословања. Када се анализирају резултати пословања, ови трошкови се могу одузети од прихода како би се проценила максимална потенцијална зарада предузећа. Примери неоперативних трошкова су:

  • Трошак камата

  • Трошак деривата

  • Трошкови намирења тужбе

  • Губитак због располагања имовином

  • Застарели трошкови залиха

  • Трошкови реструктурирања